Fri och säker abort- en mänsklig rättighet

Pro-choice

År 2014 har fortfarande 68 länder en inskränkt syn på kvinnans rättighet till en fri och legal abort. Merparten av dessa är utvecklingsländer, men likaväl utgörs de europeiska länderna Polen, Irland och Malta av oerhört restriktiva abortlagar. Konsekvenserna som uppstår till följd av detta är att det varje år utförs mer än 20 miljoner illegala aborter, det vill säga aborter som genomförs av personer som fullständigt saknar ett medicinsk kunnande. När det gäller kvinnor som ävenledes har ont om sådan kritisk hjälp kan det gå så långt att de till och med är villiga att utsätta sig själva för skada. Metoder som används i dessa fall kan exempelvis vara att äta krossat glas eller att svälja gift. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör mer än 47 000 kvinnor varje år på grund av komplikationerna vid så kallade osäkra aborter, vilket i sin tur utgör 13% av den totala mödradödligheten.

Abortfrågan är en världsomfattande och mycket kontroversiell fråga, då varje enskild individs etiska övertygelse spelar en utslagsgivande roll. Länder som har en liberal lagstiftning menar att det är en väsentlig rättighet att varje kvinna själv får besluta om sin hälsa, kropp och sitt liv. I länder såsom Malta och tredje världen råder det däremot totalförbud mot abort, det görs inte ens undantag om kvinnans liv är i fara eller om hon har utsatts för våldtäkt eller incest. Det innebär att kvinnan antingen tvingas föda det barn som övergreppet förde med sig eller fly livrädd till ett annat land för att uträtta en kostnadskrävande illegal abort. Om det skulle hända att kvinnan blir påkommen med genomförandet av det sistnämnda är det inte ovanligt att hon fängslas för att sedan ställas inför rätta. Bannlysning av abort minskar således inte antalet- faktum är att det endast gör dem mer ödesdigra och på så vis ökar risken för dödsfall, samt att kvinnornas lidande trappas upp avsevärt mycket mer. Majoriteten av länder som kriminaliserar abort styrs av en konservativ lagstiftning, där kvinnornas ställning är mindervärdig jämfört med mannens. Att förbjuda abort är på så sätt en del i begränsningen av kvinnans mänskliga rättigheter och det är något som måste få ett abrupt slut.

Dessutom har Världshälsoorganisationen observerat ett samband mellan stränga abortlagar och ett högt antal aborter, eftersom att preventivmedel och sexualundervisning i dessa länder tenderar att lysa med sin frånvaro. Att ge alla män och kvinnor tillgång till skyddsmedel borde vara en självklarhet för att kunna förebygga oönskade graviditeter och därav reducera antalet aborter. I Sverige, där förekomsten av preventivmedel är god, är det ingen som använder abort som preventivmetod. Granskningar pekar i själva verket på att oönskade graviditeter beror på att man har misslyckats med nyttjandet av preventivmedel och abort tillämpas därför enbart som en sista utväg.

Förutom att aborträtten är betydelsefull för kvinnans fysiska hälsa framhäver Abortkommitén vidare att fri abort är av minst lika stor väsentlighet för det psykiska tillståndet. Kvinnan måste få ha möjligheten att noga kunna fundera och överväga , eftersom det kan finnas många faktorer som väger in när beslutet ska fattas. Det vore inte rätt om kvinnan tvingades föda ett barn som kom att medföra negativa följder för henne eller barnet själv. I och med det sätter man kvinnans situation och välbefinnande framför fostrets.

Att flera miljoner kvinnors fysiska och psykiska integritet ständigt motverkas varje dag är oacceptabelt och fler länder måste därför ta upp striden för att konsekvent försvara kvinnors reproduktiva hälsa. Det är dags att världen inser att aborträtten inte är någonting annat än en grundläggande mänsklig rättighet.

Av: Alexandra Lindgren

Pro-choice

Pro-choice